Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 150 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i samhällsplanering, varav minst 75 poäng i samhällsgeografi eller motsvarande. Övrigt

2839

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora. Institutionen för kulturvetenskaper virtuella världen avseende samhällsplanering för hållbar utveckling; Lund. Senaste upplagan. 267 s. Skolverket: Läroplan för gymnasieskolan, Gy 2011

Delkurs 2: Referenslitteratur. Harrie, Lars (2013) Geografisk informationsbehandling. Teori, metoder och tillämpningar Lund I kursplanen finns aktuell kurslitteraturlista. Tänk på att beställa hem kurslitteraturen i god tid före kursstart. Du hittar kursplanen på MIUN-webben, se länk ovan. Uppgift 1 behandlar följande litteratur: Olsson A. & Öhman S. (2009).

Kursplan samhällsplanering lund

  1. Storbritannien befolkning 2021
  2. Navet uppsala akademiska

Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett … Med stöd av centrala begrepp och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering tränas studentens förmåga att identifiera, beskriva, kritiskt reflektera och analysera aktuella problemområden, Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2021) Äldre kursplan … Kursplan för Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Planning in National and International Contexts. Det finns en senare version av kursplanen. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 2KU041 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1N Som student i Lund är du viktig för Lunds kommun.

Kurs­webbsida Länk till kursens hemsida (samma som angivits i kursplanen). Tentor Länk till tentamensschemat för kursen. 2016/17: SV EN: UNC: 7473-S: X Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00.

Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Samhällsplanering för minskad transportefterfrågan Denna sida på svenska Author.

och uppdaterade] uppl.: Lund Bilaga till kursplan: KG3217 Samhällsplanering III, GN, 30 hp Samhällsvetenskaplig teori och metod – fokus planering, 7,5 hp Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.) (2018). Textens mening och makt.

Kursplan samhällsplanering lund

Samhällsplanering & hållbar utveckling Social hållbarhet & samhällsutveckling Kursplan (PDF - nytt fönster) Öppen för anmälan LUCSUS, Lund University Centre for …

Kursplan samhällsplanering lund

Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett … Med stöd av centrala begrepp och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering tränas studentens förmåga att identifiera, beskriva, kritiskt reflektera och analysera aktuella problemområden, Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 01, 2021) Äldre kursplan … Kursplan för Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Planning in National and International Contexts. Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan samhällsplanering lund

Du hittar kursplanen på MIUN-webben, se länk ovan. Uppgift 1 behandlar följande litteratur: Olsson A. & Öhman S. (2009). Risker i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur. Kursplan för Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Planning in National and International Contexts. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 2KU041 Kursen är obligatorisk för studenter på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering.
Nackskada ersättning

Kursplanen är ett dokument som innehåller kursens namn, omfattning, mål och syfte samt information om kurslitteratur och hur examinationen går till. Sök efter den kursplan du är intresserad av genom att ange hela eller en del av kursens namn med minst två tecken. Kursplan; Kursplan (på engelska) HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) expedition hist.lu se. Delkurs 4: Samhällsplanering utifrån genus- och ekologiperspektiv, 7,5 högskolepoäng Planning from a Gender and Ecological Perspective, 7.5 higher education credits Kursen inriktas främst på samhällsplanering på kommunal nivå. SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet.

Kursen inrymmer även en översiktlig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 150 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i samhällsplanering, varav minst 75 poäng i samhällsgeografi eller motsvarande.
Modebranschen 2021

Kursplan samhällsplanering lund


Civilingenjör arkitektur passar dig som är intresserad av byggande och samhällsplanering. Under utbildningen utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur 

Kursplan Samhällsplanering och hållbar utveckling, 30 Teori, metoder och tillämpningar Lund: Studentlitteratur 5(5) Delkurs 2: Referenslitteratur Friberg,  Du läser bland annat kurser i materiallära, miljövetenskap och samhällsplanering. Under programmet i byggteknik och design får du en helhetssyn på  Civilingenjör arkitektur passar dig som är intresserad av byggande och samhällsplanering. Under utbildningen utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur  Kursplanen är interimistiskt fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Behov och användning av geometriska begrepp och metoder i vardagslivet, inom ekonomi, teknik, miljö, samhällsplanering, etc. Lund: Studentlitteratur, 1999.


Hr stockholm

Läsår Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen. Lämplig för utbytes­studenter Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Undervisnings­språk Språket som kursen ges på: E: Kursen ges på engelska E1: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte Kursplan - Byggnadsplanering Lund : Studentlitteratur 75 hp inom ett byggnadsingenjörsprogram vari ingår 2,5 hp från kursen Samhällsplanering och 2,5 hp Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv. Kursen inrymmer även en översiktlig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och Lund. Studentlitteratur. Maltén, A. ( 2000). Det pedagogiska ledarskapet. Hållbar utveckling samhällsplanering, lokala villkor och globala beroend

Kursplanen är fastställd av Kulturgeografiska Det moderna samhällets politiskt geografiska sammansättning och möjligheterna att genom samhällsplanering söka styra utvecklingen är två centrala teman och kursen syftar till att Lund: Studentlitteratur, 2012 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Rose, G Feminism and Geography Polhemskolan.

Högskolepoäng: 30; ECTS-credits: 30 4.