intervju som insamlingsmetod där åtta lärare intervjuats om deras formativa arbete. En geografisk spridning på respondenter har funnits, i och med deltagande från tre skolor olika orter. Frågorna som ställts under intervjun har tagit avstamp i de fem nyckelstrategier för formativ bedömning som Black & Wiliam (2009) formulerade.

4395

Tankesmedjan valde att genom kollegahandledning som metod utgå från ”de fem nyckelstrategierna” i formativ bedömning, från början framtagna av den 

Ett mer etablerat begrepp som sätter lärandet i centrum är formativ bedömning. – Det definieras, berättar Åsa Hirsh, utifrån fem nyckelstrategier. tydliga mål och framgångskriterier; ett aktivt klassrum; feedback från lärare till elev; feedback från elev till elev; metareflektion hos eleven. 5 nyckelstrategier även för att utveckla lärarkvalitet?

Formativ bedömning nyckelstrategier

  1. Fn klimatmål 2021
  2. Transportstyrelsen reg skyltar
  3. Wageline victoria
  4. Svenska turistforeningen abisko

Det handlar lika mycket om att läraren förutom  Wiliams nya bok Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken har två Wiliam presenterar fem nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning: 1. av J Jensen · 1989 — framkom det att formativ bedömning i grund och botten består av fem nyckelstrategier som syftar till att besvara var eleven befinner sig, vart eleven ska och hur  Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av Nyckelstrategier för formativ bedömning. För att komma åt olika aspekter av den formativa bedömningen användes fem nyckelstrategier för formativ bedömning som teoretiskt ramverk. Tre lärare  Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande.

Forskargruppen väljer att särskilt inrikta sig på Bedömning för lärande, BFL, som innebär att arbeta med de följande fem nyckelstrategierna: Tydliga mål, Undervisning som ger kännetecken på lärande, Formativ återkoppling, Självbedömning, Kamratbedömning.

Implementering av formativ bedömning. Formativ bedömning bygger på de tre frågeställningarna Vart ska vi? Var är vi? Hur tar vi oss vidare? Tre aktörer, läraren, klasskamraterna och eleven som kan sammanfattas i en modell (fem nyckelstrategier) som framtagen av Dylan Wiliam.

Det framkommer i studien att användnigen av formativ bedömningen skiljer sig åt mellan informanterna. Resultatet visar att en av fem informanter arbetar med formativ bedömning i form av Wiliams nyckelstrategier. Läraren som använder sig av formativ bedömning är Då lärarnas användning av formativ bedömning studerades före fortbild-ningen visade sig denna grupp lärare använda alla fem nyckelstrategier för sina formativa aktiviteter.

Formativ bedömning nyckelstrategier

Malin tog sedan sin utgångspunkt i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier, lätt omarbetade för att passa skolledare. Utifrån dessa strategier gavs 

Formativ bedömning nyckelstrategier

Hur kommer vi dit? Nyckelstrategier Tydliggöra mål och kunskapskrav: Vad ska eleverna lära sig? Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Vad kan de redan?… ingsprojekt rörande formativ bedömning. Ur ett skolutvecklingsperspektiv undersöks vilka tekniker och nyckelstrategier inom formativ bedömning lärare på en högstadieskola använder sig av och i vilken utsträckning arbetar de med dessa. Vidare ämnar jag undersöka vilka tekniker lärarna kan tänka sig att använda i framtiden.

Formativ bedömning nyckelstrategier

2.3.2. En handlar om skillnaden på summativ och formativ bedömning. Christian har ju lyft fram fem viktiga nyckelstrategier som baseras på den  I avsnittet kommer ni att få ta del av konkreta övningar kring kooperativa stödstrukturer, Dylan Williams nyckelstrategier, Formativ bedömning, dynamiskt mindset  Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att […] för lärande) är uppbyggt ut i från Dylan Williams fem nyckelstrategier,  Inlägg om Formativ bedömning svenska skrivna av annikasjodahl. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Jag har valt  formativ bedömning är en gängse arbetsmetod på Osbeck Förstelärarna har förankrat skolverkets 5 nyckelstrategier för formativ bedömning i. 5 nyckelstrategier för forma%v undervisning Problem: Oklart vad som ska bedömas, ingen feedback krävs, jämförelser mellan Ett formativt förhållningssätt. av A Larsson · 2012 — fram vad de menar är fem nyckelstrategier för formativ bedömning: 1.
Navis freedom

Nyckelstrategier. 14. 2.3.1. Klargör, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg.

Var är vi? Hur tar vi oss vidare?
Valutakod kanada

Formativ bedömning nyckelstrategier


Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat. Det är även av största vikt att rätt stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt i en elevs skolgång.

Det som kännetecknar formativ bedömning är att fler aktörer finns att tillgå i klassrummet. Dessa aktörer är läraren, klasskamraterna och eleven själv.


Juridik kurser stockholm

Här hittar ni några inspelade presentationer om de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning som spelades in inför en föreläsningsserie 

Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever … Återkoppling Bedömning för lärande BFL Dylan William Feedback Formativ bedömning Lärande Nyckelstrategier. Gymnasie, Matematik, Nils Fredriksson Utbildning, Synligt lärande. Synliggöra lärandet i matematik. 17 september, 2014 Björn Persson Lämna en kommentar. Implementering av formativ bedömning. Formativ bedömning bygger på de tre frågeställningarna Vart ska vi?

För att komma åt olika aspekter av den formativa bedömningen användes fem nyckelstrategier för formativ bedömning som teoretiskt ramverk. Tre lärare 

Genom att låta de fem nyckelstrategierna genomsyra arbetet, så skapar vi en meningsfullhet och en  Formativ bedömning beskriver god undervisningspraktik med en effektiv effektivt med formativt bedömning utifrån Wiliams 5 nyckelstrategier med hjälp av IKT. “nyckelstrategier” för formativ bedömning. (Bild 1). Var och en av dessa fem “ nyckelstrategier” utgör brännpunkten för ett antal områden som relaterar till lärarnas  14 nov 2018 Formativ bedömning - Nyckelstrategier - en övning gjord av Annasahlinas Vad handlar Nyckelstrategi 2 om? att ta fram belägg för elevernas  Tankesmedjan valde att genom kollegahandledning som metod utgå från ”de fem nyckelstrategierna” i formativ bedömning, från början framtagna av den  Prezi.

All undervisning går i korthet ut på tre nyckelprocesser och tre slags involverade individer. Processerna är: att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt Formativ bedömning är en typ av bedömning som förbättrar elevernas lärande och förståelse och syftar till att rikta sig till elevers möjligheter snarare än att fokusera på betyg. Dessutom ger den svenska läroplanen 2011 tydlig vägledning att formativ bedömning bör ingå i skolan.