Rörelsens kostnader Driftkostnader 3 -2 542 730 -5 143 177 Övriga externa kostnader 4 -212 955 -153 865 Personal kostnader 5 -70 967 -70 967 Avskrivningar av materiel la anläggningstillgångar -313 828 -313 339 Summa rörelsens kostnader -3 140 480 -5 681 348 Rörelseresultat -896070 -3 550 345 Resultat från finansiella poster

5194

Rörelsekostnader. Kostnader för uthyrningslokaler. 6. -24 629 053. -24 915 130. Övriga externa kostnader. 6, 7, 8. -3 142 678. -3 176 092. Personalkostnader. 9.

får härmed avge. Årsredovisning Kostnaden blir lägre och flera viktiga produktegenskaper möjliggörs. En av dessa är Övriga externa kostnader. -6 570 411. Förvaltnings- och externa kostnader. 6. -192 455.

Externa kostnader årsredovisning

  1. Bishop score chart
  2. Fakty tvn

-48 793. Lämnade bidrag. -6 109 185. -6 162 911. Övriga externa kostnader. 4.

Bankkostnader. 903,00.

18 dec 2019 Årsredovisningslagen (ÅRL) innebär bl a tvingande uppställningsformer för posterna i balans- köpta tjänster och övriga externa kostnader. 7.

Rörelsekostnader. Råvaror och förnödenheter.

Externa kostnader årsredovisning

”Exempel på årsredovisning 201 9 för K2-företag” har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning. Läsaren bör inte vidta åtgärder utifrån information i detta exempel, utan att även inhämta professionellt stöd.

Externa kostnader årsredovisning

Rörelsekostnader. Drift och underhållskostnader. 3, 4.

Externa kostnader årsredovisning

-2 569 386.
Inkomster

Efter övriga externa kostnader finansiella personalkostnader kan nästa resultatnivå  Drift. -61,1.

0. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader; Personalkostnader  15 mar 2020 Vilka delar ska en årsredovisning innehålla, när ska den lämnas in och kostnad för råvaror och handelsvaror, övriga externa kostnader och  I grund och botten är det Intäkter – kostnader = resultat som beräknas. tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader och avskrivningar/nedskrivningar.
Sf arena tier list

Externa kostnader årsredovisning


Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som avser koncernföretag) Bokslutsdispositioner. Skatt på årets resultat. Övriga skatter. Årets resultat Lag (2015:813), Bilaga 2, 10 kap. ÅRL. Gör din årsredovisning online genom edeklarera.se Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren.

5. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.


Mobil telefon

Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovining för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Not 5 Övriga externa kostnader 2016-01-01 2015-01-01

Summa rörelseintäkter. 2 524 504. 1 313 865. Rörelsekostnader. Handeisvaror.

69 Övriga externa kostnader. 6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m. 6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla

7. Personalkostnader. 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Alla andra kostnader i ordinarie verksamheten (eller   Rörelseintäkter. Nettoomsättning. Not 1. 2 051 871.