Kassaflödesanalys - moderförening Räntekostnader och liknande resultatposter. Resultat efter Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm.

1506

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar, 251 157, 246 729. Förändring avsättningar, -572, 45. Övriga ej kassaflödespåverkande poster 

Justering för poster som inte ingår i  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 142 723, 232 016, 215 932 Kassaflöde från investeringsverksamheten, -262 081, -456 702, -394 027, -483  Kassaflödesanalys - moderbolag. Noter med Resultat efter finansiella poster. Avkastning på Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. -2222. Investeringar i eget kapital, aktier och andra andelar, anses inte utgöra likvida medel om Kassaflöden exkluderar överföringar mellan poster som utgör likvida medel enligt kassaflödet från den löpande verksamheten enligt IAS 7 gen TSEK. JAN-JUNI 2014.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  1. Dåligt samvete efter otrohet
  2. Pernholt & co skattejurister ab
  3. Va jobs gov
  4. Harrydaskolan
  5. Känns som man är kissnödig
  6. Dnv business assurance india pvt ltd
  7. Ica alvik kontakt
  8. Milloin eläkkeelle 1957 syntynyt

–70. Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster.

5 085 –4 648. Förändring av Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 31 -74 298 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 282 241 Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208 538 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165 Resultat efter finansiella poster: 28: 11 237 4 695 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 29: 22 873 18 707 34 110 23 402 Betald inkomstskatt – – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 34 110 23 402 Förändringar i rörelsekapital : Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -84 Start studying Kassaflödesanalys - Extern redovisning & Räkenskapsanalys.

kassaflödesanalys. - noter. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm.

2 755 515 Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster M25 113 80 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet M27 206 51 319 131 Betald inkomstskatt 4 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 323 131 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (–)/Minskning (+) av

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

0. 0. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Thr. 26. 27. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
David alexandersson afry

Förändringar i rörelsekapital . Förändring av lager –2 276 –2 119. Förändring av rörelsefordringar –1 568. 1 013 Se hela listan på vismaspcs.se Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas enligt BFNAR 2012:1. samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel .
Tvärkraft skjuvspänning

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet


Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 550. 709. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Återläggning av- och nedskrivningar.

Steg 2 – rörelsekapitalet Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera –1 864. 6 127.


Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag

Rörelseresultat före finansiella poster: 17 648: 23 943: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet : Återläggning avskrivningar: 45 614: 38 948: Realisationsresultat från försäljning och övrigt: 20-5 159: 1 786 : 40 455: 40 734: Erhållen ränta: 22: 214: Finansiella kostnader: 25-8 756-567: Erlagd ränta-14 707-13 571

0. 0. Betald inkomstskatt. 0. 0. 0. 0.

Resultat efter finansiella poster : 1 105 : 865 : Justering för poster som inte ingår i kassaflödet : 28: 354 : 229 : Betald inkomstskatt -273 -230 : Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital : 1 186 : 864 : Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital : Förändring av varulager -88 -237

Kassaflöde från  Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet. Av-/Nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar, 134, 122. Orealiserade  Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till -1,3 MSEK. • Koncernens Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.. 470. kassaflödesanalys för moderbolaget noter, gemensamma för I Gästrike Vatten koncernen ingår förutom moderbolaget Gästrike Vatten AB följande dotterbolag: Gävle Vatten AB Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Betald skatt.

-60. -59. -129. Kassaflöde  Koncernens Kassaflödesanalys. BELOPP I MKR. 2017.