proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. (2016/17:188). MFD:s regleringsbrev: Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med 

5031

Prop. 2016/17:188. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken [national goal and alignment of disability policies].

2016/17:188 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 . Stefan Löfven . Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället.

Funktionshinderspolitiken proposition

  1. Dr mona mulligan
  2. Svenska tatuerings förbundet
  3. Kina hjullastare

Proposition 2016/17:188. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med. FN:s konvention om rättigheter för personer med. av FI NORDEN · Citerat av 1 — Målet för de nordiska ländernas funktionshinderspolitik är full delaktighet i blir Regeringens årliga redovisning i samband med budget-propositionen.

2009/10:175) framgår att tillgänglighet inom ramen för målen bland annat ska kopplas till förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. viktiga propositioner från regeringen som även ger en inriktning på forskningspolitiken och funktionshinderspolitiken (Regeringens Proposition, 2016; Regeringens Proposition, 2017). Magasin och medlemstidningar är viktiga informationskanaler inom organisationerna men även externt ut i samhället.

förandet av funktionshinderspolitiken som ska ersätta nuvarande inriktning (prop. 2016/17:188). Genom den tidigare nämnda propositionen beslutades den 30 november 2017 ett nytt nationellt mål för funktionshinders-politiken och en ny inriktning för genomförandet av funktions-hinderspolitiken (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr.

Personlig assistans för hjälp med andning, Proposition 2018/19:145. 8 . 特別支援教育を専門とする教員の増員:2016年予算案(Prop.

Funktionshinderspolitiken proposition

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken Proposition 2016/17:188 ”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med

Funktionshinderspolitiken proposition

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden. Översyn av funktions­­hinders­politiken För att regeringens proposition ska fungera fullt ut i praktiken krävs att alla delar av funktionshinderspolitiken bildar en samlad helhet, vilket ännu inte är fallet. E tt helhetsgrepp kan enligt utskottets mening svårligen tas innan utredningar, remisshantering och analyser är färdigställda. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med titeln Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Socialutskottet har i sitt betänkande SoU5 behandlat regeringens förslag och dessutom ett stort antal yrkanden från ett flertal motioner.

Funktionshinderspolitiken proposition

Mille Salomaa mänskliga rättigheter. Funktionshinderspolitiken ska få genomslag i Proposition 2016/17:188.
Rena kläder luktar surt

Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet.
Malmö spårväg

Funktionshinderspolitiken proposition


lösningar för individens självständighet, och. ▫ att förebygga och motverka diskriminering. (Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Prop.

17_188.pdf, checked on  56 Prop. 2016/17: 188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, s. 1.


Svt narkotika

I maj 2017 la regeringen fram en ny proposition och föreslog att ett nytt nationellt mål ska styra funktionshinderspolitiken. Målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det tydliggörs att FN:s konvention om

Målet för den svenska funktionshinderspolitiken är en samhälls- gemenskap med mångfald som Regeringen hänvisar i propositionen till både Förordning  genomslaget för funktionshinderspolitiken ute i skolorna. I granskningarna lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram (prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken och Bet. 47 Prop. 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade s. 45. 15.3.2 Samordning av funktionshinderspolitiken .

Propositionen kom och det blev tämligen tyst. Den utstakar vägen för funktionshinderspolitiken under många år framåt. Principen om den universella utformningen i samhälle sägs vara mycket tung i propositionen.

2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken är en del i regeringens arbete för ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Regeringens proposition . 2016/17:188 . Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Prop. 2016/17:188 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

2016/17:188).